OPOZORILO

Splošni pogoji uporabe veljajo za uporabo celotnega informacijskega sistema eUA. Z registracijo na portal eUA se uporabnik strinja s splošnimi pogoji uporabe. Če se s splošnimi pogoji uporabe ne strinja, registracija ni mogoča.

 

 Splošni pogoji so objavljeni tudi na povezavi.

 

 

1. OPIS INFORMACIJSKEGA SISTEMA eUA

 

Upravna akademija (v nadaljevanju UA) je notranja organizacijska enota Direktorata za kakovost (DK) na Ministrstvu za javno upravo (MJU). Pristojna je za pripravo in izvajanje različnih usposabljanj, programov, strokovnih izpitov in tečajev za javne uslužbence z namenom povečanja strokovnosti in učinkovitosti njihovega dela kot tudi njihovega osebnega razvoja. Izhodišča za stalni in sistematični razvoj usposobljenosti in znanja javnih uslužbencev so dana v določbah: Zakona o javnih uslužbencev, Uredbe o notranji organizaciji, sistematizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih ter drugih zakonskih in podzakonskih aktih, ki se nanašajo na izvajanje strokovnih izpitov.

UA pripravlja in izvaja:

 • obvezna usposabljanja,
 • izbirna usposabljanja,
 • programe usposabljanj,
 • strokovne izpite in
 • tečaje tujih jezikov.

Glavni namen informacijskega sistema eUA (v nadaljevanju IS eUA) je podpora izvajanju procesov UA - pripravi in izvajanju usposabljanj, programov in strokovnih izpitov za javne uslužbence. IS eUA je sestavljen iz:

 • spletno mesto UA (spletni portal UA: ua.gov.si)
 • spletni portal UA s prijavo (uporabniško okolje eUA: eua-prijave.gov.si),
 • okolje za podporo koordinaciji (eUA).

Spletni portal UA uporabnikom omogoča pregled kataloga vseh dogodkov (usposabljanj, programov, strokovnih izpitov in tečajev) in načrtovanje udeležbe na posameznih dogodkih. Uporabniško okolje, ki je del spletnega mesta UA, omogoča prijavo uporabnikov na dogodke UA. Uporabniki imajo v uporabniškem okolju eUA pregled nad svojimi aktualnimi in zaključenimi usposabljanji, statusi oddanih prijav, pridobljenimi potrdili in učnim gradivom. Uporabniki lahko preko portala eUA tudi urejajo svoj uporabniški račun in se naročijo na mesečni napovednik.

Za dostop do storitev IS eUA se mora uporabnik avtenticirati (prijaviti). Avtentikacijo (prijavo) uporabnik izvede s pomočjo storitve za spletno prijavo SI-PASS, ki omogoča enotno prijavo uporabnikov v različne portale javne uprave Republike Slovenije z enim samim uporabniškim računom.

 

2. SPLOŠNE DOLOČBE

Vsebina splošnih pogojev uporabe (v nadaljevanju pogoji uporabe) IS eUA se nanaša na pogoje uporabe spletnega mesta UA in spletnega portala eUA in predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med skrbnikom ter uporabniki IS eUA. Da bi uporabnikom zagotovil čim boljšo uporabniško izkušnjo, skrbnik portala skrbi za stalno posodabljanje IS eUA. Skrbnik si pridružuje pravico do spremembe kateregakoli IS eUA in izbrisa kateregakoli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila.

 

3. POMEN IZRAZOV

Skrbnik IS eUA je Ministrstvo za javno upravo. Izraz dogodek zajema usposabljanja, programe, izpite in tečaje. Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletno mesto UA in/ali spletni portal eUA in na kakršenkoli način uporablja ponujene storitve. Prijavitelj je oseba, ki odda prijavo za usposabljanje, program, izpit ali tečaj zase oz. za udeležence svoje organizacije na spletnem portalu eUA. Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki uporabljajo informacijski sistem v skladu s pogoji uporabe in drugimi navodili skrbnika.

 

4. DOSTOPNOST IS eUA IN NAČIN DOSTOPA

Skrbnik sistema skrbi, da bo informacijski sistem deloval nemoteno vsak delovni dan med 8.00 in 16.00. Skrbnik si pridržuje pravico do krajših prekinitev dostopa do informacijskega sistema zaradi tehničnih razlogov. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem ali zamenjavo opreme, si skrbnik pridržuje pravico tudi do daljših prekinitev dostopa informacijskega sistema. Skrbnik ne jamči dostopnosti do informacijskega sistema ob morebitnih izpadih v omrežjih skrbnikovih poti ali kakršnihkoli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje ipd.) ter višji sili.

Za prijavo se mora uporabnik avtenticirati (prijaviti) z eno izmed možnosti: prijava z osebno izkaznico s čitalnikom kartic, osebno izkaznico z mobilno aplikacijo, mobilno identiteto smsPASS, kvalificiranim digitalnim potrdilom, izdanim s strani izdajateljev SI-TRUST (SIGEN-CA, SIGOV-CA, smsPASS), POŠTA@CA, AC NLB, Halcom One in Rekono ali z uporabniškim imenom in geslom. Avtentikacijo (prijavo) uporabnik izvede s pomočjo storitve za spletno prijavo in e-podpis SI-PASS. Morebitne spremembe v uporabi vsebin in načinu dostopa do portala eUA bo skrbnik sproti objavljal na spletnih straneh UA.

 

5. PRIJAVA NA DOGODEK

Prijava in odjava na dogodek se lahko odda samo preko portala eUA. Prijavnica velja kot naročilnica, na osnovi katere Ministrstvo za javno upravo organu izda račun po zaključku dogodka. Prejete prijave na dogodke izvajamo po vrstnem redu prejema prijav. O oddaji prijave na dogodek vas obvestimo na navedeni e-poštni naslov kontaktne osebe in udeleženca/ev. Ob prvi prijavi na dogodek bo na e-naslov udeležencev bo poslana e-pošta, s prošnjo za potrditev njihovih osebnih podatkov. S prijavo na dogodek potrjujete, da ste seznanjeni in se strinjate s splošnimi pogoji.

 

6. ODJAVA IZ DOGODKA

Odjava udeleženca je možna le v elektronski obliki preko portala eUA s strani uporabnika oz. prijavitelja pred pričetkom dogodka.

Usposabljanja, programi, izpiti in tečaji se izvedejo ob zadostnem številu prijavljenih udeležencev, kar je pogoj za izvedbo vsakega dogodka. UA si pridržuje pravico do odpovedi oz. spremembe datuma izvedbe usposabljanja zaradi odpovedi udeleženca/ev ali zaradi višje sile (bolezen predavatelja, ipd.). V vseh takih in podobnih primerih vas bomo o morebitnem odstopu od izvedbe dogodka z naše strani obvestili v roku 3 (tri) dni pred dogodkom po e-pošti prijavljenim udeležencem ter prijavitelju.

Vse navedene cene za dogodke so v evrih (EUR). Objavljena je cena brez DDV. Veljavne so cene na dan oddaje prijave na dogodek. Račun se izda na plačnika, ki je naveden v prijavi. Kasnejših reklamacij ne sprejemamo.

USPOSABLJANJA IN PROGRAMI

Skrajni rok za odjavo brez obveznosti plačila kotizacije je 3 (tri) dni pred predvidenim dnevom izvedbe usposabljanja. Po tem terminu je odjava mogoča le iz upravičenih razlogov, ki jih mora udeleženec ali prijavitelj navesti.

IZPITI

Skrajni rok za odjavo brez obveznosti plačila kotizacije je 7 (sedem) dni pred predvidenim dnevom izvedbe izpita. Po tem terminu je odjava mogoča le iz upravičenih razlogov, ki jih mora kandidat ali prijavitelj navesti

TEČAJI

Skrajni rok za odjavo brez obveznosti plačila kotizacije je 5 (pet) dni pred začetkom tečaja oziroma 2 (dni) dni pred posamezno izvedbo individualnega tečaja. Po tem terminu je odjava mogoča le iz upravičenih razlogov, ki jih mora plačnik navesti. V tem primeru se zaračuna kotizacija v obsegu pedagoških ur, ki so bile izvedene, dokler niso nastali upravičeni razlogi. Če se udeleženec tečaja enkrat ali večkrat ne udeleži, pa ga plačnik ni odjavil, se kotizacija kljub temu obračuna v celoti. Vsak sklop 10 pedagoških ur naročenega individualnega tečaja se mora izvesti v obdobju 2 mesecev od potrditve prijave vendar najkasneje do izteka meseca avgusta v tekočem letu.

 

7. DRUGA PRAVILA UPORABE

Za zagotavljanje kakovostne uporabe informacijskega sistema se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi upošteval vsa navodila in druga pravila uporabe, objavljena na spletnem mestu UA in portalu eUA.

 

8. TEHNIČNA PRIPOROČILA UPORABNIKOM

Spletne strani UA in portala eUA so preizkušene za uporabo na spletnih brskalnikih Chrome (verzija 45 in višje), Mozilla Firefox (verzija 41.0 in višje), Edge, Safari (verzija 8 in višje) in Opera (verzija 33 in višje). Za pregled in tiskanje nekaterih objavljenih dokumentov potrebujete bralnik datotek PDF (npr. program Adobe Acrobat Reader, ki je na voljo preko svetovnega spleta in je za osebno uporabo brezplačen).

Za pregledovanje spletnih strani ne potrebujete drugih programskih dodatkov, za uporabo nekaterih funkcij pa morate imeti vključen Java Script, ki je že vgrajen v vašem brskalniku. Strani so pripravljene za prikaz na zaslonih ločljivosti 1024x768 točk ali več.

Spletne strani UA so prilagojene mobilnim napravam, medtem ko portal eUA delno prilagojen delovanju na mobilnih napravah. 

 

9. UPORABA INFORMACIJ IN AVTORSKE PRAVICE

Če ni izrecno drugače določeno pri posamezni informaciji, so vse informacije in druge stvaritve, do katerih imajo uporabniki dostop na spletni strani UA informacije javnega značaja in proste posebnega avtorskega pravnega varstva ter so dane v prosto uporabo vsem uporabnikom ob pogoju, da uporabniki pravilno povzamejo vsebine z državnega portala in pri tem navedejo vir (spletno mesto UA).

Učna gradiva in e-gradiva, ki so na spletni strani UA in portalu eUA so, če ni označeno drugače, dane na voljo javnosti pod pogoji licence CC BY SA (navajanje avtorstva in deljenje pod enakimi pogoji).

Pogoj ne velja za uradna besedila z zakonodajnega, upravnega in sodnega področja, ki se po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah štejejo za nevarovane stvaritve in jih je mogoče uporabljati, povzemati ali navajati tudi brez navedbe vira.

Uporabniki, ki ravnajo v nasprotju z navedenimi določbami, kazensko, odškodninsko in drugače odgovarjajo za posledice v skladu z veljavno zakonodajo.

 

10. ZAVEZA UPORABNIKOV

Uporabniki se zavežejo, da:

 • informacijskega sistema ne bodo izrabljali v nelegalne namene;
 • ne bodo distribuirali avtorsko zaščitenih vsebin, ki se nahajajo znotraj informacijskega sistema;
 • ne bodo poskušali pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov;
 • ne bodo uporabljali računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo temu informacijskemu sistemu, storitvi, skrbniku in njegovi programski ter strojni opremi.

 

11. NAMEN OBDELAVE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Podatki, ki se bodo obdelovali v informacijskem sistemu eUA se bodo obdelovali za naslednje namene:

 • izvedbe usposabljanj, programov, strokovnih izpitov in tečajev (prijava/odjava, priprava seznama udeležencev, izdaja računa, odprte finančne terjatve …),
 • izdajo potrdila o udeležbi,
 • izdajo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu in vodenje evidenc o opravljenih strokovnih izpitov,
 • poizvedbo o opravljenih strokovnih izpitih in udeležbi na obveznih usposabljanjih (evidence),
 • izvajanje pogodbe.

Informacijski sistem eUA za namene svojega delovanja prijave uporabnikov na dogodke UA vzpostavlja storitev e-prijave. Če želi uporabnik uporabljati to storitev, ki je po svoji vsebini pogoj za prijavo na dogodke UA, mora ob prvi prijavi na portal eUA odpreti uporabniški račun eUA.

UPORABNIŠKI RAČUN 

Vrsta podatka Namen
Ime in priimek Za prijavo na usposabljanje, program, strokovni izpit ali tečaj, pripravo seznama udeležencev in izdajo računa.
SI-PASS ID Uporabniku se samodejno dodeli ob prvi prijavi v SI-PASS in služi kot povezovalni člen med eUA in SI-PASS.
Strokovni naziv Za izdajo potrdila.
Spol Za izdajo potrdila.
Elektronski naslov Za komunikacijo ter pošiljanje gradiv, urnika in opomnika za dogodek.
Telefonska številka Opcijsko - podatek ni obvezen. Za komunikacijo pred usposabljanjem
Status zaposlitve Možne vrednosti: Zaposlen/-a, Študent/-ka, Upokojen/-a, Brezposeln/-a, Ne želim odgovoriti. UA izvaja tudi usposabljanja, ki so namenjena samo določenim ciljnim skupinam glede na delodajalca.
Delodajalec Opcijsko - podatek ni obvezen. Navezuje se na status zaposlitve.
Delovno mesto Opcijsko - podatek ni obvezen. UA izvaja tudi usposabljanja, ki so namenjena najvišjim vodilnim, t. j. prijavijo se lahko izključno najvišji vodilni oz. jih napotijo njihove kadrovske službe. Če je to polje izpolnjeno že v uporabniškem računu eUA, tega podatka ni potrebno dodati ob sami prijavi (kjer je to pogoj).
Obveščanje o novicah UA Opcijsko - podatek ni obvezen.

 

Do svojega uporabniškega računa ima dostop samo uporabnik, ki lahko edino sam spreminja podatke znotraj uporabniškega računa.

Glede na vrsto dogodka (obvezno usposabljanje, izbirno usposabljanje, strokovni izpit ali tečaj) obdelujemo poleg podatkov v uporabniškem računu še naslednje podatke:

 

ZA UDELEŽENCE USPOSABLJANJ, NEOBVEZNIH PROGRAMOV IN TEČAJEV[1]

[1] Pri tečajih tujih jezikov so uporabniki osebnih podatkov poleg Ministrstva za javno upravo (koordinator tečajev tujih jezikov) tudi zunanji uporabniki – jezikovne šole, ki izvajajo tečaje tujih jezikov. 

Vrsta podatka Namen
Podatki o plačniku (ime oz. naziv, naslov, kraj, davčna št./ matična št., kontaktna oseba) Za potrditev na dogodkih, ki so namenjeni določenim ciljnim skupinam in za izdajo računa.

 

ZA UDELEŽENCE OBVEZNIH USPOSABLJANJ

Vrsta podatka Namen
Podatki o plačniku (ime oz. naziv, naslov, kraj, davčna št./ matična št., kontaktna oseba) Za potrditev na dogodkih, ki so namenjeni določenim ciljnim skupinam in za izdajo računa.
EMŠO Enolični identifikator, ki služi v primeru poizvedb in izdaje potrdil.

 

 ZA UDELEŽENCE OBVEZNIH PROGRAMOV

Vrsta podatka Namen
Podatki o plačniku (ime oz. naziv, naslov, kraj, davčna št./ matična št., kontaktna oseba) Za potrditev na dogodkih, ki so namenjeni določenim ciljnim skupinam in za izdajo računa.
EMŠO Enolični identifikator, ki služi v primeru poizvedb in izdaje potrdil.
Delovno mesto UA izvaja tudi usposabljanja, ki so namenjena najvišjim vodilnim, t. j. prijavijo se lahko izključno najvišji vodilni oz. jih napotijo njihove kadrovske službe.

 

ZA KANDIDATE STROKOVNIH IZPITOV

Vrsta podatka Namen
Podatki o plačniku (ime oz. naziv, naslov, kraj, davčna št./ matična št., kontaktna oseba) Za potrditev na dogodkih, ki so namenjeni določenim ciljnim skupinam in za izdajo računa.
EMŠO Enolični identifikator, ki služi v primeru poizvedb in izdaje potrdil.
Vrsta in raven izobrazbe Pogoj za opravljanje izpita.
Naziv in naslov organizacije kjer je kandidat zaposlen ter delovno mesto V skladu s področno zakonodajo (za namen opravljanja strokovnega izpita).

 

Prijavitelj in udeleženec sta seznanjena glede obdelave osebnih podatkov:

1. Skupni upravljavec zbirke osebnih podatkov:

 • Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: gp.mju@gov.si

2. Kontakt skrbnika zbirke osebnih podatkov in pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov na Ministrstvu za javno upravo:

 • skrbnik zbirke osebnih podatkov: gp.mju@gov.si
 • pooblaščena oseba: dpo.mju@gov.si

3. Namen in pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

 • Namen za obdelavo osebnih podatkov je izvajanje dejavnosti usposabljanja javnih uslužbencev.
 • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov registriranih uporabnikov so točke (b), prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 • Obdelovani osebni podatki so opisani v nadaljevanju.

4. Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov:

 • Ministrstvo za javno upravo (koordinatorji UA), zunanji uporabniki – jezikovne šole, ki izvajajo tečaje tujih jezikov.

5. Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:

 • Ministrstvo za javno upravo ne bo prenašala podatkov v tretje države ali v mednarodno organizacijo.

6. Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja:

 • Osebni podatki se hranijo 10 let v skladu z Načrtom klasifikacijskih znakov z roki hranjenja za Ministrstvo za javno upravo RS št. 020-261/2014/28 (1572-04) z dne 29. 12. 2014 ter Zakonom o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14).

7. Informacije o obstoju pravic posameznika:

 • Posameznik ima pravico, da od upravljavca zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, in pravico do ugovora obdelave, v kolikor zahteve niso v nasprotju s poslovanjem Ministrstva za javno upravo in zakona. Posameznik lahko svoje pravice iz te točke zahteva pri skrbniku zbirke osebnih podatkov pri upravljavcu (prva alineja druge točke tega obvestila). Če s svojo zahtevo za varstvo podatkov ni uspešen, se lahko obrne na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na elektronski naslov, naveden v drugi alineji druge točke.

8. Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov:

 • Ministrstvo za javno upravo ne izvaja avtomatiziranega odločanja na podlagi profiliranja z osebnimi podatki.

9. Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu:

 • Pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si, spletna stran: www.ip-rs.si.

 

Skrbnik zagotavlja, da bo vse podatke, ki jih bo uporabnik na kakršenkoli način posredoval, brezpogojno varoval ter ravnal z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in Splošno uredbo (EU) o varstvu podatkov.

Skrbnik ne bo podatkov uporabnikov pod nobenim pogojem uporabil brez njihovega privoljenja, in jih kakorkoli posredoval ali dal v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon. Kadar bodo uporabniki posredovali podatke, jih bo skrbnik uporabil izključno za potrebe posredovanja informacij oziroma dokumentov, ki jih bo zahteval.

Skrbnik zagotavlja, da osebnih podatkov uporabnikov ne bo nikoli zlorabil, jim pošiljal nezaželene komercialne elektronske pošte ali kako drugače kršil njihove zasebnosti. Podatki uporabnikov ne bodo nikoli uporabljeni v namene, ki niso v skladu z zakonom, ali v namene, ki bi jim lahko kakorkoli škodovali.

Osebni podatki uporabnikov se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. Skrbnik zagotavlja, da bodo podatki po izpolnitvi namena brisani.

Skrbnik zagotavlja, da ima sprejete vse predpisane postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov, preprečevanje slučajnega ali namernega nepooblaščenega uničevanja teh podatkov, njihovo spremembo ali izgubo ter tudi nepooblaščeno obdelavo teh podatkov tako, da je zagotovljeno:

 • varovanje prostorov, opreme (tudi vhodno izhodne enote) in sistemsko programske opreme;
 • varovanje aplikativne programske opreme, s katero se obdelujejo osebni podatki;
 • preprečevanje nepooblaščenega dostopa do osebnih podatkov pri njihovem prenosu (vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih);
 • poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravic posameznikov zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov.

Informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v eUA:

 • uporabnik lahko kadarkoli dobi informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov na spletni strani eUA (Splošni pogoji in varstvo osebnih podatkov) in ob prijavi na portal eUA.

Pravica do popravka:

 • posameznik lahko kadarkoli popravi svoje osebne podatke v svojem uporabniškem računu eUA.

Pravica do izbrisa:

 • posameznik lahko kadarkoli poda zahtevo za izbris osebnih podatkov, ob podani zahtevi se uporabniški račun posameznika deaktivira (vendar pa se posameznik lahko prijavi na dogodke UA samo z aktivnim uporabniškim računom).
 • podatki se fizično izbrišejo šele po poteku roka hrambe, v primeru odprtih terjatev posameznika pa se ti podatki hranijo še 10 let in se šele tedaj fizično izbrišejo.

Pravica do omejitve obdelave in pravica do ugovora: Za oboje pošlje posameznik sporočilo na naslov: gp.mju@gov.si.

Če menite, da so bile kakor koli kršene vaše pravice v zvezi z osebnimi podatki, ali če želite uveljavljati pravice do dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa ter do ugovora, ki se nanašajo na izvrševanje pravic posameznika glede lastnih osebnih podatkov, se lahko obrnete na nas preko elektronske pošte: gp.mju@gov.si. Vsebina izjave o varstvu osebnih podatkov se lahko kadarkoli spremeni brez vnaprejšnje najave in strinjanja uporabnikov. 

 

12. SPLETNI PIŠKOTKI

Spletni portal eUA za svoje nemoteno delovanje uporablja spletne piškotke.

Ob obisku portala prejmete:

 • tehnične piškotke, ki so posledica uporabljene tehnologije in so značilni za vse aplikacije na isti tehnologiji ter
 • piškotke za statistično sledenje uporabi portala, ki ga uporabljamo v namenskem orodju Matomo.

Podrobni opisi piškotkov, ki jih uporabljamo:

Ime piškotka Trajanje Namen
pk_id* 13 mesecev Piškotka za lastno spletno analitiko, ki nam omogočata boljše razumevanje navad obiskovalcev ter posledično prilagajanje vsebin na spletnem mestu in optimiziranje uporabniške izkušnje.
pk_ses* 6 mesecev
pk_ref* 30 min

 

Piškotki tretjih oseb

Vtičniki  tretjih oseb uporabljajo piškotke, ki omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. To pomeni, da uporabniku s tehničnega vidika prikažemo vsebine tretjih strani (npr. Arnes, Youtube), ki vključujejo lastne piškotke nad katerimi nimamo nadzora. Upravljanje njihovih piškotkov je urejeno s pogoji sodelovanja, ki ste jih kot uporabnik sprejeli oziroma zavrnili ob prvem obisku njihovih storitev.

Upravljanje s piškotki

Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke. Delovanje spletnega brskalnika lahko spremenite v nastavitvah, tako da računalnik piškotke zavrne ali da prejmete opozorilo, preden se piškotek shrani. Namestitev piškotkov lahko v brskalniku tudi popolnoma preprečite za vse obiskane spletne strani. Piškotke, ki so že shranjeni na vašem računalniku, lahko izbrišete.

 

13. TEHNIČNA POMOČ

V primeru tehničnih težav ali vprašanj lahko uporabniki pošljejo sporočilo na ekc@gov.si ali pokličejo na tel. št. 080 2002.

 

14. KRŠENJE POGOJEV UPORABE

Skrbnik si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo pogoje uporabe ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do informacijskega sistema.

Če uporabniki s svojim ravnanjem povzročijo skrbniku kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno in kazensko odgovarjajo.

Morebitne kršitve pri uporabi informacijskega sistema s strani drugih uporabnikov sporočite skrbniku z elektronsko pošto na naslov: gp.mju@gov.si ali pisno na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

 

15. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE SPLOŠNIH POGOJEV UPORABE

Skrbnik lahko obstoječe pogoje uporabe spremeni in dopolni brez predhodnega obvestila ali strinjanja uporabnikov.

Upravna akademija se bo z vzdrževanjem in oblikovanjem teh spletnih strani trudila zagotavljati točnost, pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin, vendar ne zagotavlja in ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost in celovitost kot tudi ne za škodo povzročeno z uporabo teh spletnih strani oziroma njenih vsebin.

Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Upravna akademija si pridružuje pravico spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani (v celoti ali delno) ter brez predhodnega opozorila.

Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletnih straneh.

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo spletne strani Upravne akademije potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Več o piškotkih najdete v splošnih pogojih uporabe.