OPOZORILO: Splošni pogoji uporabe veljajo za uporabo celotnega informacijskega sistema eUA. Z registracijo na portal eUA se uporabnik strinja s splošnimi pogoji uporabe. Če se s splošnimi pogoji uporabe ne strinja, registracija ni mogoča.

 

1. OPIS INFORMACIJSKEGA SISTEMA eUA

Upravna akademija (UA) je notranja organizacijska enota Direktorata za kakovost (DK) na Ministrstvu za javno upravo (MJU). Pristojna je za pripravo in izvajanje različnih usposabljanj, programov in strokovnih izpitov za javne uslužbence z namenom povečanja strokovnosti in učinkovitosti njihovega dela kot tudi njihovega osebnega razvoja. Izhodišča za stalni in sistematični razvoj usposobljenosti in znanja javnih uslužbencev so dana v določbah: Zakona o javnih uslužbencev, Uredbe o notranji organizaciji, sistematizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih ter drugih zakonskih in podzakonskih aktih, ki se nanašajo na izvajanje strokovnih izpitov.

UA pripravlja in izvaja:
• obvezna usposabljanja,
• izbirna usposabljanja,
• strokovne izpite,
• programe usposabljanj.

Glavni namen informacijskega sistema eUA je podpora izvajanju procesov UA - pripravi in izvajanju usposabljanj, programov in strokovnih izpitov za javne uslužbence.

Informacijski sistem eUA je sestavljen iz:
• spletnega mesta Upravne akademije in
• spletnega portala eUA.

Spletno mesto Upravne akademije omogoča uporabnikom pregled kataloga vseh dogodkov (usposabljanj, strokovnih izpitov in programov) ter načrtovanje udeležbe na posameznih dogodkih.

Spletni portal eUA, ki je del spletnega mesta Upravne akademije, omogoča prijavo uporabnikov na dogodke Upravne akademije. Uporabniki imajo v portalu eUA pregled nad svojimi aktualnimi in zaključenimi usposabljanji, statusi oddanih prijav, pridobljenimi potrdili ter učnim gradivom. Uporabniki lahko preko portala eUA tudi urejajo svoj uporabniški račun in se naročijo na mesečni napovednik.
Za dostop do storitev portala eUA se mora uporabnik avtenticirati (prijaviti). Avtentikacijo (prijavo) uporabnik izvede s pomočjo storitve za spletno prijavo SI-PASS, ki omogoča enotno prijavo uporabnikov v različne portale javne uprave Republike Slovenije z enim samim uporabniškim računom.

 

2. SPLOŠNE DOLOČBE

Vsebina splošnih pogojev uporabe (v nadaljnjem besedilu: pogoji uporabe) informacijskega sistema eUA se nanaša na pogoje uporabe spletnega mesta Upravne akademije in portala eUA ter predstavlja pravno veljaven in zavezujoč sporazum med skrbnikom in uporabniki informacijskega sistema eUA. Da bi uporabnikom zagotovil čim boljšo uporabniško izkušnjo, skrbnik portala skrbi za stalno posodabljanje informacijskega sistema eUA. Skrbnik portala si pridružuje pravico do spremembe kateregakoli dela informacijskega sistema eUA in izbrisa kateregakoli dela vsebine brez vnaprejšnjega obvestila.

 

3. POMEN IZRAZOV

Skrbnik informacijskega sistema je Ministrstvo za javno upravo. Izraz dogodek zajema usposabljanja, programe in izpite. Uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletno mesto Upravne akademije ali spletni portal eUA in na kakršenkoli način uporablja ponujene storitve. Prijavitelj je oseba, ki odda prijavo za usposabljanje, program ali izpit zase oz. za udeležence svoje organizacije na spletnem portalu eUA Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki uporabljajo informacijski sistem v skladu s pogoji uporabe in drugimi navodili skrbnika.

 

4. DOSTOPNOST INFORMACIJSKEGA SISTEMA eUA IN NAČIN DOSTOPA

Skrbnik sistema skrbi, da bo informacijski sistem deloval nemoteno vsak delovni dan med 8.00 in 16.00. Skrbnik si pridržuje pravico do krajših prekinitev dostopa do informacijskega sistema zaradi tehničnih razlogov. Zaradi razlogov, povezanih z vzdrževanjem ali zamenjavo opreme, si skrbnik pridržuje pravico tudi do daljših prekinitev dostopa informacijskega sistema.

Skrbnik ne jamči dostopnosti do informacijskega sistema ob morebitnih izpadih v omrežjih skrbnikovih poti ali kakršnihkoli izpadih, napakah, drugih tehničnih motnjah ali prekinitvah delovanja tretjih strank (električno napajanje ipd.) ter višji sili.

Za prijavo na portal eUA se mora uporabnik avtenticirati (prijaviti) s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali z mobilno identiteto smsPASS, izdanim s strani izdajateljev SI-TRUST (SIGEN-CA, SIGOV-CA, smsPASS), POŠTA@CA, AC NLB in Halcom-CA. Avtentikacijo (prijavo) uporabnik izvede s pomočjo storitve za spletno prijavo in e-podpis SI-PASS. Morebitne spremembe v uporabi vsebin in načinu dostopa do portala eUA bo skrbnik sproti objavljal na spletnih straneh Upravne akademije.

 

5. PRIJAVA IN ODJAVA NA DOGODEK

Prijava in odjava na dogodek se lahko odda samo preko portala eUA. Prejete prijave na dogodke izvajamo po vrstnem redu prejema prijav. O oddaji prijave na dogodek vas obvestimo na navedeni e-poštni naslov kontaktne osebe in udeleženca/ev. Na e-naslov udeležencev bo poslana e-pošta, s prošnjo za potrditev njihovih osebnih podatkov. Ko udeleženec potrdi svoje osebne podatke, je prijava zaključena. S prijavo na dogodek potrjujete, da ste seznanjeni in se strinjate s splošnimi pogoji.

Odjava udeleženca je možna le v elektronski obliki preko portala eUA s strani uporabnika oz. prijavitelja pred pričetkom usposabljanja. Skrajni rok za odjavo brez obveznosti plačila kotizacije je 3 (tri) dni pred predvidenim dnevom izvedbe usposabljanja. V primeru vprašanj se lahko obrnete na e-naslov: upravna.akademija@gov.si ali na 01 478 18 11. Vse navedene cene za dogodke so v evrih (EUR). Objavljena je cena brez DDV. 

Veljavne so cene na dan oddaje prijave na dogodek. Račun se izda na plačnika, ki je naveden v prijavi. Kasnejših reklamacij ne sprejemamo. Usposabljanja, priprave na izpite in izpiti se izvedejo ob zadostnem številu prijavljenih udeležencev, kar je pogoj za izvedbo vsakega dogodka. Upravna akademija si pridržuje pravico do odpovedi oz. spremembe datuma izvedbe usposabljanja zaradi odpovedi udeleženca/ev ali zaradi višje sile (bolezen predavatelja, ipd.). V vseh takih in podobnih primerih vas bomo o morebitnem odstopu od izvedbe dogodka z naše strani obvestili v roku 3 (tri) dni pred dogodkom po e-pošti prijavljenim udeležencem ter prijavitelju.

Za prijavljene javne uslužbence na usposabljanja v sklopu projekta predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU 2021 je v skladu s Sklepom Vlade RS št. 54001-6/2019/3 udeležba na usposabljanjih obvezna. V primeru neudeležbe javnega uslužbenca bo delodajalec moral pokriti stroške usposabljanja, saj bo za pravočasno in kakovostno izvedbo programa usposabljanja potrebno zagotoviti zadostno število udeležencev.

 

6. DRUGA PRAVILA UPORABE

Za zagotavljanje kakovostne uporabe informacijskega sistema se uporabnik zavezuje, da bo pri dostopu in uporabi upošteval vsa navodila in druga pravila uporabe, objavljena na spletnem mestu Upravne akademije in portalu eUA.

 

7. TEHNIČNA PRIPOROČILA UPORABNIKOM

Spletne strani Upravne akademije in portala eUA so preizkušene za uporabo na spletnih brskalnikih Chrome (verzija 45 in višje), Mozilla Firefox (verzija 41.0 in višje), Edge, Safari (verzija 8 in višje) in Opera (verzija 33 in višje). Za pregled in tiskanje nekaterih objavljenih dokumentov potrebujete bralnik datotek PDF (npr. program Adobe Acrobat Reader, ki je na voljo preko svetovnega spleta in je za osebno uporabo brezplačen).

Za pregledovanje spletnih strani ne potrebujete drugih programskih dodatkov, za uporabo nekaterih funkcij pa morate imeti vključen Java Script, ki je že vgrajen v vašem brskalniku. Strani so pripravljene za prikaz na zaslonih ločljivosti 1024x768 točk ali več.

Za prijavo na dogodek Upravne akademije se mora uporabnik avtenticirati (prijaviti) s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali z mobilno identiteto smsPASS, izdanim za fizično osebo s strani izdajateljev SI-TRUST (SIGEN-CA, SIGOV-CA, smsPASS), POŠTA@CA, AC NLB in Halcom-CA ali z uporabniškim imenom in geslom.

Avtentikacijo (prijavo) uporabnik izvede s pomočjo storitve za spletno prijavo in e-podpis SI-PASS. Spletne strani Upravne akademije so prilagojene mobilnim napravam, medtem ko portal eUA ni prilagojen delovanju na mobilnih napravah. 

 

8. UPORABA INFORMACIJ IN AVTORSKE PRAVICE

Če ni izrecno drugače določeno pri posamezni informaciji, so vse informacije in druge stvaritve, do katerih imajo uporabniki dostop na spletni strani Upravne akademije informacije javnega značaja in proste posebnega avtorskega pravnega varstva ter so dane v prosto uporabo vsem uporabnikom ob pogoju, da uporabniki pravilno povzamejo vsebine z državnega portala in pri tem navedejo vir (spletno mesto Upravna akademija).

Učna gradiva in e-gradiva, ki so na spletni strani Upravne akademije in portalu eUA so, če ni označeno drugače, dane na voljo javnosti pod pogoji licence CC BY SA (navajanje avtorstva in deljenje pod enakimi pogoji).

Pogoj ne velja za uradna besedila z zakonodajnega, upravnega in sodnega področja, ki se po Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah štejejo za nevarovane stvaritve in jih je mogoče uporabljati, povzemati ali navajati tudi brez navedbe vira.

Uporabniki, ki ravnajo v nasprotju z navedenimi določbami, kazensko, odškodninsko in drugače odgovarjajo za posledice v skladu z veljavno zakonodajo.

 

9. ZAVEZA UPORABNIKOV

Uporabniki se zavežejo, da:
• informacijskega sistema ne bodo izrabljali v nelegalne namene;
• ne bodo distribuirali avtorsko zaščitenih vsebin, ki se nahajajo znotraj informacijskega sistema;
• ne bodo poskušali pridobiti, zbirati in/ali shranjevati osebnih podatkov drugih uporabnikov;
• ne bodo uporabljali računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo temu informacijskemu sistemu, storitvi, skrbniku in njegovi programski ter strojni opremi.

 

10. NAMEN OBDELAVE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Podatki, ki se bodo obdelovali v informacijskem sistemu eUA se bodo obdelovali za naslednje namene:
• izvedbe usposabljanj in strokovnih izpitov (prijava/odjava, priprava seznama udeležencev, izdaja računa, odprte finančne terjatve …),
• izdajo potrdila o udeležbi,
• izdajo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu in vodenje evidenc o opravljenih strokovnih izpitov,
• poizvedbo o opravljenih strokovnih izpitih in udeležbi na obveznih usposabljanjih (evidence),
• izvajanje pogodbe. Informacijski sistem eUA za namene svojega delovanja prijave uporabnikov na dogodke Upravne akademije vzpostavlja storitev e-prijave. Če želi uporabnik uporabljati to storitev, ki je po svoji vsebini pogoj za prijavo na dogodke UA, mora ob prvi prijavi na portal eUA odpreti uporabniški račun eUA.

Uporabniški račun eUA vsebuje naslednje podatke:

Vrsta podatka Namen
Ime in priimek za prijavo na usposabljanje ali strokovni izpit, pripravo seznama udeležencev in izdajo računa
SI-PASS Id uporabniku se samodejno dodeli ob prvi prijavi v SI-PASS in služi kot povezovalni člen med eUA in SI-PASS
Strokovni naziv za izdajo potrdila
Spol za izdajo potrdila
Slika opcijsko - uporabnik lahko doda sliko v svoj uporabniški račun
Elektronski naslov za komunikacijo ter pošiljanje gradiv in urnika dogodka
Telefonska številka, mobilna številka opcijsko - za komunikacijo pred usposabljanjem
Status zaposlitve možne vrednosti: ne želim odgovoriti, brezposeln, študent, upokojen, zaposlen. UA izvaja tudi usposabljanja, ki so nemanjena samo določenim ciljnim skupinam glede na delodajalca
Delodajalec opcijsko - podatek ni obvezen. Navezuje se na status zaposlitve.
Delovno mesto opcijsko - podatek ni obvezen. UA izvaja tudi usposabljanja, ki so namenjena najvišjim vodilnim, t. j. prijavijo se lahko izključno najvišji vodilni oz. jih napotijo njihove kadrovske službe. Če je to polje izpolnjeno že v uporabniškem računu eUA, tega podatka ni potrebno dodati ob sami prijavi (kjer je to pogoj).

 

Do svojega uporabniškega računa ima dostop samo uporabnik, ki lahko edino sam spreminja podatke znotraj uporabniškega računa.

Glede na vrsto dogodka (obvezno usposabljanje, izbirno usposabljanje ali strokovni izpit) obdelujemo poleg podatkov v uporabniškem računu še naslednje podatke:

Za udeležence usposabljanj:

Vrsta podatka Namen
Podatki o plačniku (ime oz. naziv, naslov, kraj, davčna št., matična št., napotitelj - kontaktna oseba) za izdajo računa

 

Za udeležence obveznih usposabljanj:

Vrsta podatka Namen
EMŠO enolični identifikator, ki služi v primeru poizvedb in izdaje potrdil
Podatki o plačniku (ime oz. naziv, naslov, kraj, davčna št., matična št., napotitelj - kontaktna oseba) za izdajo računa

 

Za kandidate strokovnih izpitov:

Vrsta podatka Namen
EMŠO enolični identifikator, ki služi v primeru poizvedb in izdaje potrdil; podatek ni vezan na uporabnika (njegov uporabniški račun eUA) vendar samo na strokovni izpit (kar pomeni, če kandidat večkrat opravlja izpit, mora vsakič vnesti EMŠO)
Podatki o plačniku (ime oz. naziv, naslov, kraj, davčna št., matična št., napotitelj - kontaktna oseba) za izdajo računa
Vrsta in raven izobrazbe pogoj za opravljanje izpita
Naziv in naslov organizacije kjer je kandidat zaposlen ter delovno mesto v skladu s področno zakonodajo (za namen opravljanja strokovnega izpita)

 

Skrbnik zagotavlja, da bo vse podatke, ki jih bo uporabnik na kakršenkoli način posredoval, brezpogojno varoval ter ravnal z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo) in Splošno uredbo (EU) o varstvu podatkov.

Skrbnik ne bo podatkov uporabnikov pod nobenim pogojem uporabil brez njihovega privoljenja, in jih kakorkoli posredoval ali dal v uporabo tretjim osebam ali institucijam, razen v primerih, ki jih določa zakon. Kadar bodo uporabniki posredovali podatke, jih bo skrbnik uporabil izključno za potrebe posredovanja informacij oziroma dokumentov, ki jih bo zahteval.

Skrbnik zagotavlja, da osebnih podatkov uporabnikov ne bo nikoli zlorabil, jim pošiljal nezaželene komercialne elektronske pošte ali kako drugače kršil njihove zasebnosti. Podatki uporabnikov ne bodo nikoli uporabljeni v namene, ki niso v skladu z zakonom, ali v namene, ki bi jim lahko kakorkoli škodovali.

Osebni podatki uporabnikov se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. Skrbnik zagotavlja, da bodo podatki po izpolnitvi namena brisani.

Skrbnik zagotavlja, da ima sprejete vse predpisane postopke in ukrepe za zavarovanje osebnih podatkov, preprečevanje slučajnega ali namernega nepooblaščenega uničevanja teh podatkov, njihovo spremembo ali izgubo ter tudi nepooblaščeno obdelavo teh podatkov tako, da je zagotovljeno:
• varovanje prostorov, opreme (tudi vhodno izhodne enote) in sistemsko programske opreme;
• varovanje aplikativne programske opreme, s katero se obdelujejo osebni podatki;
• preprečevanje nepooblaščenega dostopa do osebnih podatkov pri njihovem prenosu (vključno s prenosom po telekomunikacijskih omrežjih);
• poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravic posameznikov zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov.

Informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v eUA:
• uporabnik lahko kadarkoli dobi informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov na spletni strani eUA (Splošni pogoji in varstvo osebnih podatkov) in ob prijavi na portal eUA.

Pravica do popravka:
• posameznik lahko kadarkoli popravi svoje osebne podatke v svojem uporabniškem računu eUA.

Pravica do izbrisa:
• posameznik lahko kadarkoli poda zahtevo za izbris osebnih podatkov, ob podani zahtevi se uporabniški račun posameznika deaktivira (vendar pa se posameznik lahko prijavi na dogodke UA samo z aktivnim uporabniškim računom).
• podatki se fizično izbrišejo šele po poteku roka hrambe, v primeru odprtih terjatev posameznika pa se ti podatki hranijo še 10 let in se šele tedaj fizično izbrišejo.

Pravica do omejitve obdelave in pravica do ugovora:
• za oboje pošlje posameznik sporočilo na naslov: gp.mju@gov.si.

Če menite, da so bile kakor koli kršene vaše pravice v zvezi z osebnimi podatki, ali če želite uveljavljati pravice do dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa ter do ugovora, ki se nanašajo na izvrševanje pravic posameznika glede lastnih osebnih podatkov, se lahko obrnete na nas preko elektronske pošte: gp.mju@gov.si. Vsebina izjave o varstvu osebnih podatkov se lahko kadarkoli spremeni brez vnaprejšnje najave in strinjanja uporabnikov. 

 

11. SPLETNI PIŠKOTKI

Spletni portal eUA za svoje nemoteno delovanje uporablja spletne piškotke.

Ob obisku portala prejmete:
• tehnične piškotke, ki so posledica uporabljene tehnologije in so značilni za vse aplikacije na isti tehnologiji ter
• piškotke za statistično sledenje uporabi portala, ki ga uporabljamo v namenskem orodju Matomo.

Podrobni opisi piškotkov, ki jih uporabljamo:

Ime piškotka Trajanje Namen
pk_id* 13 mesecev Piškotka za lastno spletno analitiko, ki nam omogočata boljše razumevanje navad obiskovalcev ter posledično prilagajanje vsebin na spletnem mestu in optimiziranje uporabniške izkušnje.
pk_ses* 6 mesecev
pk_ref* 30 min


Piškotki tretjih oseb

Vtičniki  tretjih oseb uporabljajo piškotke, ki omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. To pomeni, da uporabniku s tehničnega vidika prikažemo vsebine tretjih strani (npr. Arnes, Youtube), ki vključujejo lastne piškotke nad katerimi nimamo nadzora. Upravljanje njihovih piškotkov je urejeno s pogoji sodelovanja, ki ste jih kot uporabnik sprejeli oziroma zavrnili ob prvem obisku njihovih storitev.

Upravljanje s piškotki

Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke. Delovanje spletnega brskalnika lahko spremenite v nastavitvah, tako da računalnik piškotke zavrne ali da prejmete opozorilo, preden se piškotek shrani. Namestitev piškotkov lahko v brskalniku tudi popolnoma preprečite za vse obiskane spletne strani. Piškotke, ki so že shranjeni na vašem računalniku, lahko izbrišete.

 

12. TEHNIČNA POMOČ

V primeru tehničnih težav ali vprašanj lahko uporabniki pošljejo sporočilo na ekc@gov.si ali pokličejo na tel. št. 080 2002.

 

13. KRŠENJE POGOJEV UPORABE

Skrbnik si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo pogoje uporabe ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do informacijskega sistema.

Če uporabniki s svojim ravnanjem povzročijo skrbniku kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno in kazensko odgovarjajo.

Morebitne kršitve pri uporabi informacijskega sistema s strani drugih uporabnikov sporočite skrbniku z elektronsko pošto na naslov: gp.mju@gov.si ali pisno na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

 

14. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE SPLOŠNIH POGOJEV UPORABE

Skrbnik lahko obstoječe pogoje uporabe spremeni in dopolni brez predhodnega obvestila ali strinjanja uporabnikov.

Upravna akademija se bo z vzdrževanjem in oblikovanjem teh spletnih strani trudila zagotavljati točnost, pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin, vendar ne zagotavlja in ne prevzema odgovornosti za njihovo točnost in celovitost kot tudi ne za škodo povzročeno z uporabo teh spletnih strani oziroma njenih vsebin.

Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Upravna akademija si pridružuje pravico spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani (v celoti ali delno) ter brez predhodnega opozorila.

Ti splošni pogoji začnejo veljati z dnem objave na spletnih straneh.

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo spletne strani Upravne akademije potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Več o piškotkih najdete v splošnih pogojih uporabe.